مقاله ویژگی میکروبی Eggerthella lenta

10000 تومان
برچسب , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , دسته:

توضیحات

Eggerthella lenta پاتوژنی است که به خاطر دشواری شناسایی فنوتیپی آن مورد توجه قرار نگرفته است. تا کنون، پاتوژنیسته و پروفایل حساسیت میکروبی آن و تیمار بهینه اش به طور ضعیفی شناخته شده است. در این مطالعه ما بزرگترین مجموعه از بیماران مبتلا به باکتریمی E. lenta تا کنون را گزارش کردیم و به طور دقیق ویژکی های کلینیکی و میکروبی و تیمار و بازده آن را بررسی کردیم. با شناسایی ۳۳ بیمار، با میانگین عمر ۶۸ سال که هیچ برتری جنسیتی. وجود نداشت ۲۷ تا از بیماران اسیب های داخل شکمی شدیدی داشتند که اغلب نیاز به روش های درمانی داشتند .میزان مرگ و میر در طی ۷ روز ، ۶درصد بود و ۱۲ درصد طی ۳۰ روز و ۳۳ درصد در یک سال.بود از ۲۶ ایزوله در دسترس برای مطالعات بعدی، همه ی انها به عنوان E. lentaشناسایی شدند با هر دو روشmatrix-assisted laser desorption ionization time of flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS) systems  و هیچ کدام از انها ژن vanA or vanB را نداشتند. از ۲۳ جدایه که مورد بررسی حساسیت میکروبی قرار گرفتند همه انها به amoxicillin-clavulanate, cefoxitin, metronidazole, piperacillin-tazobactam, ertapenem, meropenem, حساس بودند، ۹۱ درصد به clindamycin حساس بودند و ۷۴ درصد به moxifloxacin و ۳۹ درصد به penicillin.حساس بودند.

فرمت فایل ارایه شده جهت دانلود : word+ فایل اصلی مقاله لاتین

تعداد صفحات فایل ارایه شده جهت دانلود : ۶