کاربرد شینهای آلومینیومی بجای مسی

توضیحات

شینها معمولا” از مس( e-al) ساخته می شوند. در حال حاضر در سطوح ولتاژ kv20 33kv , و ۰.۴kv اغلب از شینهای مس استفاده میشود.از آنجائیکه در جداول استاندارد ارائه شده در استانداردهای مختلف هم برای هادیهای مسی هم برای هادیهای آلومینیومی مقاطع استاندارد ارائه شده است بنابراین لازم است که مطالعه و بررسی جهت مقایسه خواص الکتریکی  مکانیکی و حرارتی مس و آلومینیوم انجام شودتا بتوان در صورت امکان و اقتصادی بودن از شینهای آلومینیومی بجای شینهای مسی استفاده کرد.